Porady lekarzy - Dieta w chorobach wątroby

Dieta w chorobach wątroby

lek. med. Grzegorz Madej
Ordynator II Oddziału Chorób Zakaźnych
WSS  im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Tekst pochodzi ze strony  http://www.grzegorz-madej.pl/

Według zasad współczesnej hepatologii nie obowiązuje już uniwersalna „dieta wątrobowa”. Wynika to z postępów wiedzy medycznej w poznawaniu różnorodnych przyczyn chorób wątroby i mechanizmów którymi się rządzą. Wiedza ta pozwala na coraz skuteczniejsze leczenie farmakologiczne, niezbędnie uzupełnione optymalnym leczeniem żywieniowym. Leczenie żywieniowe musi być dopasowane indywidualnie do każdego pacjenta z uwzględnieniem charakteru patologii wątroby, czasu jej trwania, stadium zaawansowania i uszkodzenia oraz przy uwzględnieniu stopnia wydolności narządu jak i uwzględnieniu innych współistniejących schorzeń (cukrzycy, otyłości, chorób trzustki, żołądka, chorób jelit). Dla przykładu, proste stłuszczenie wątroby u pacjenta z nadwagą leczy się zupełnie inną dietą aniżeli u chorego wyniszczonego rozsianą chorobą nowotworową czy też ze skrajnie zaawansowaną alkoholową marskością wątroby. Inną dietą leczy się pacjentów ze schorzeniami metabolicznymi związanymi z przeładowaniem organizmu żelazem czy miedzią, a zupełnie inaczej chorego z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby przy współistniejącej cukrzycy. Tak więc, uwzględniając złożone procesy metaboliczne i patofizjologiczne, jak i nowoczesną wiedzę o chorobach wątroby, leczenie dietetyczne stało się tak samo ważne w procesie leczniczym jak farmakologia, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.

Porady lekarzy - Jak osiągnąć sukces w terapii trójlekowej

Jak osiągnąć sukces w terapii trójlekowej przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C – co zależy od Ciebie? 

dr n. med. Ewa Janczewska
ID Clinic, Mysłowice 

Artykuł pochodzi z magazynu „aBeCadło zdrowia” nr 23 (wrzesień 2013 r.). Magazyn „aBeCadło zdrowia” powstaje dzięki wsparciu firmy Roche Polska, jest wydawany przez Direct Publishing Group SA. - http://www.wzwc.pl/media/abecadlozdrowia

Ba­da­nia kli­nicz­ne wy­ka­za­ły, iż te­ra­pia trój­le­ko­wa ma znacz­nie wyż­szą sku­tecz­ność niż do­tych­czas sto­so­wa­ne le­cze­nie in­ter­fe­ro­nem pe­gy­lo­wa­nym i ry­ba­wi­ry­ną. Świat ba­dań kli­nicz­nych na­le­ży jed­nak uznać za rze­czy­wi­stość ide­al­ną, nie do koń­ca od­zwier­cie­dla­ją­cą le­cze­nie w ra­mach co­dzien­nej prak­ty­ki. W ba­da­niach bio­rą udział lu­dzie re­la­tyw­nie mło­dzi i zdro­wi (poza za­ka­że­niem HCV), wy­se­lek­cjo­no­wa­ni na pod­sta­wie szcze­gó­ło­wych kry­te­riów włą­cze­nia i wy­łą­cze­nia. Przyj­mo­wa­nie przez nich le­ków pod­le­ga ści­słe­mu nad­zo­ro­wi. Ze­spół ba­daw­czy za po­mo­cą mniej lub bar­dziej wy­szu­ka­nych me­tod (dzien­nicz­ki pa­pie­ro­we lub elek­tro­nicz­ne, spraw­dza­nie licz­by zu­ży­tych ta­ble­tek, po­miar stę­że­nia leku we krwi itp.) mo­ni­to­ru­je sys­te­ma­tycz­ność i pra­wi­dło­wość po­szcze­gól­nych da­wek le­ków przyj­mo­wa­nych przez pa­cjen­ta.

W życiu codziennym mamy do czynienia z pacjentami z większym zaawansowaniem choroby wątroby, obarczonymi bagażem chorób towarzyszących i stosowanych z ich powodu leków, zabieganymi i zajętymi sprawami zawodowymi czy też rodzinnymi. Nadzór nad dawkowaniem leków nie jest tak ścisły, więc ostateczny efekt terapii zależy w dużej mierze od pacjenta, jego samodyscypliny i stosowania się do zaleceń lekarskich.

Porady lekarzy - Jak bezpiecznie przetrwać terapię trójlekową

Jak bezpiecznie przetrwać terapię trójlekową w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C?

dr n. med. Ewa Janczewska
ID Clinic, Mysłowice

Artykuł pochodzi z magazynu „aBeCadło zdrowia” nr 23 (wrzesień 2013 r.). Magazyn „aBeCadło zdrowia” powstaje dzięki wsparciu firmy Roche Polska, jest wydawany przez Direct Publishing Group SA. - http://www.wzwc.pl/media/abecadlozdrowia

Od maja 2013 roku polscy pacjenci uzyskali długo wyczekiwaną możliwość leczenia trójlekowego interferonem pegylowanym, rybawiryną i jednym z dwóch zarejestrowanych inhibitorów proteazy HCV, czyli telaprewirem (Incivo) lub boceprewirem (Victrelis). Obowiązujący obecnie program terapeutyczny NFZ nie umożliwia, niestety, leczenia wszystkich pacjentów z genotypem 1 HCV, natomiast niewątpliwie poprawia sytuację chorych z istotnym włóknieniem wątroby (≥F2), uprzednio nieskutecznie leczonych PEG-interferonem i rybawiryną lub nieleczonych z genotypem TT dla interleukiny 28B.

Rozpoczynając upragnioną terapię trójlejkową, należy zdawać sobie sprawę, że oprócz „blasków” związanych ze znacznie wyższą skutecznością w porównaniu do schematów dwulekowych, leczenie tego typu ma również „cienie” wynikające z objawów niepożądanych, jakie mogą pojawić się w jego trakcie. Pegylowany interferon alfa i rybawiryna pozostające podstawowymi składnikami terapii trójlekowej charakteryzują się dobrze już znanym profilem objawów niepożądanych, takich jak: objawy rzekomogrypowe w początkowym okresie terapii, małopłytkowość, neutropenia, anemia, uczucie zmęczenia, bóle kostno-stawowe, zaburzenia funkcji tarczycy itp. Do tychże objawów mogą dołączyć się nowe, związane z zastosowaniem telaprewiru lub boceprewiru.

Program lekowy HCV - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 B 18.2)

Zamieszczony program lekowy stanowi wyciąg z załącznika do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2016.27)